Het laatste nieuws over ons bedrijf

Binnenkort meer informatie.

Deelname Groen Beurs Brabant

Woe 22 -en Do 23 Januari

 

Twaalf jaar lang heeft deze kwekersgroep een beurs neergezet in Sint-Oedenrode bij ons in de schuur. Een beurs met ongeveer 40 deelnemers, die bekend stond om laagdrempelig klantencontact en gastvrijheid. Voor het 14e jaar zullen we weer op onze nieuwe locatie staan op de Hagelaarweg 25 in Best.

 

Groenbeurs Brabant is een onderdeel van de vier gezamenlijke plantenbeurzen. De overige beurzen zijn Groenbeurs Haaren, Treevention en Voorjaarsbeurs GrootGroenPlus. Onder de slogan 'Op inkoop in het zuiden' hebben zij de handen ineen geslagen om in  een week tijd het assortiment van ruim 100 kwekers te presenteren. 

Kwekerij vd Hurk doet mee aan project de Gasthuishoeve

De Gasthuishoeve is een samenwerkingsverband van lokale producten.
Kwekers van boomkwekerij producten, telers van groente en fruit maar ook een lokale hovenier en een hout handel e.d. doen mee aan dit project.

De opzet is om de consument in contact te brengen met de producent. Op deze manier vindt er een uitwisseling van kennis plaats die je niet in een tuincentrum of supermarkt vindt. 
Het is een perfecte manier om particulieren beter te betrekken bij de teelt van de lokale producten. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.gasthuishoeve.nl

Convenant biedt toekomstperspectief voor boomkwekerijsector

Samenwerking Sint-Oedenrode krijgt voorbeeldfunctie

 ‘Convenant biedt toekomstperspectief voor boomkwekerijsector’

 

Kwekers en natuurmensen die de handen ineen slaan, om ruimte te bieden voor de boomteelt en tegelijkertijd de kwaliteit van het landschap te behouden. Dat is de essentie van het ‘Roois Convenant’, dat is ondertekend in Sint-Oedenrode. Deze unieke samenwerking biedt volgens betrokkenen louter winst voor de boomkwekerijsector.

Agrarische ondernemers en natuurorganisaties staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Hoe fel het er aan toe kan gaan, daar schrok kweker Eric van den Hurk uit Sint-Oedenrode van, toen hij enkele jaren geleden een provinciale bijeenkomst bezocht voor agrariërs en natuurverenigingen. ,,Ook in onze gemeente dreigden kwekers en natuurmensen in de clinch te raken, door de discussie rond het op handen zijnde bestemmingsplan buitengebied. Dat moest toch anders kunnen, zo was mijn overtuiging. Een vertegenwoordiger van stichting Het Roois Landschap, die ook aanwezig was bij de bewuste meeting, deelde die mening.”

Van den Hurk nam het initiatief tot enkele bijeenkomsten, waarbij (laan)boomkwekers en natuurmensen voorzichtig aan elkaar konden snuffelen. ,,We luisterden naar elkaars visie en standpunten en er werd getracht een vertrouwensbasis te creëren”, zegt Van den Hurk. ,,Dat ging niet zonder slag of stoot. Ook vanwege de strubbelingen rondom het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied. De boomteelt in het gehele Dommeldal stond ter discussie; dat zette de verhoudingen extra op scherp. Maar door te blíjven praten, ontstond langzaam maar zeker toch meer begrip voor en vertrouwen in elkaar: de natuurmensen kregen oog voor het economisch belang van de boomteelt, wij zagen in dat het voor onze leefomgeving belangrijk is om de kwaliteiten van het landschap te behouden.”

Adviescommissie voor ‘oranje’ gebieden

Uiteindelijk kwam de tien laanboomkwekers in Sint-Oedenrode en de stichting Het Roois Landschap zelfs zo dicht tot elkaar dat een gezamenlijke visie werd ingediend op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat in het voorjaar 2012 werd vastgesteld. Hierbij werd ook  bepaald dat nadere afspraken zouden worden vastgelegd in een convenant. Dit ‘Roois convenant’ werd op 11 juli jongstleden ondertekend door kwekers, de stichting Het Roois Landschap, de gemeente Sint-Oedenrode en de ZLTO-afdeling Dommelland. Basis van het convenant is dat kwekers en natuurorganisatie samen werken aan een buitengebied, waar ruimte is voor ontwikkeling van een duurzame (laan)boomteelt en waar de karakteristieke punten van het Rooise landschap - onder meer de (bolle) akkers en de beekdalen - veilig worden gesteld. Dit gebeurt concreet door het formeren van een adviescommissie. Deze commissie, waarin kwekers en leden van Het Roois Landschap vertegenwoordigd zijn, adviseert de gemeenteraad over het verstrekken van omgevingsvergunningen voor laanboomteelt in zogenaamde ‘oranje’ gebieden. ,,In het bestemmingsplan is een driedeling gemaakt, wat betreft de mogelijkheden voor boomteelt in Sint Oedenrode”, legt Van den Hurk uit. ,,In ‘rode’ gebieden, zoals bijvoorbeeld een deel van het Dommeldal, is laanboomteelt niet gewenst, in ‘groene’ gebieden vormt aanplant van laanbomen geen probleem en ‘oranje’ zones zijn zogeheten twijfelgebieden.”

In deze oranje gebieden beoordeelt de commissie, op basis van de specifieke situatie, of boomteelt mogelijk is. Dat houdt in dat wordt gekeken in hoeverre sprake is van landschappelijke waarden als meandering, natuurlijke hoogteverschillen, vergezichten, een kleinschalig mozaïeklandschap, et cetera. ,,De commissie bekijkt of bepaalde maatregelen laanboomteelt toch mogelijk kunnen maken. Denk aan aanpassing van de plantrichting, waardoor zichtlijnen in het landschap behouden blijven, of lagere begroeiing aan de rand van een perceel, zodat sprake is van een vloeiende opbouw in beplanting. Op basis van deze overwegingen wordt een advies uitgebracht aan de raad om al dan niet een omgevingsvergunning te verlenen.”

Eyeopener

Hoe kijken de diverse partijen terug op het doorlopen traject? En waarin schuilt de meerwaarde van het convenant? ,,Het was voor ons kwekers een uitermate leerzaam traject”, zegt Van den Hurk. ,,Voorheen zagen we natuurliefhebbers vooral als lastige mensen, die onze sector zoveel mogelijk probeerden te dwarsbomen. De gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat Het Roois Landschap er niet op uit is de boomteelt uit de weg te ruimen, maar met ons mee wil denken. Daarnaast kun je met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen - zoals aanpassing van de plantrichting of het aanleggen van een houtwal- vaak een duidelijke meerwaarde creëren voor het landschap. Ook dat is een eyeopener; in veel gevallen zijn de problemen veel minder groot dan deze aanvankelijk leken. Daarbij: een mooie landschappelijke omgeving draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van onze kwekerij. Een ander pluspunt is dat de adviescommissie het vergunningstraject versnelt. Maar het belangrijkste is dat het convenant optimale ontwikkelingsruimte en toekomstperspectief creëert voor de boomkwekerijsector. Zonder deze overeenkomst waren de ‘oranje’ gebieden vast en zeker ‘rood’ geworden!”

Wim de Vrij van stichting Het Roois Landschap, geeft aan dat kwekers en natuurmensen in Sint-Oedenrode met elkaar verweven zijn geraakt. ,,In eerste instantie bestond de nodige argwaan ten opzichte van elkaar. Langzaam maar zeker werd echter duidelijk dat er, wanneer je open en eerlijk met elkaar praat, altijd een middenweg is waarin beide partijen zich kunnen vinden. Maar het is geven en nemen: wij houden rekening met de economische rentabiliteit van bedrijven, terwijl kwekers meer oog hebben voor de natuur om hen heen.”

Ook de gemeente Sint-Oedenrode is enthousiast over het convenant. ,,Burgerparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel; deze overeenkomst is hiervan een perfect voorbeeld”, zegt verantwoordelijk wethouder Cees van Rossum. ,,Het Roois convenant laat zien hoe partijen, zonder tussenkomst van de gemeente, samen zaken voor elkaar kunnen boksen. Dat is waar het naartoe moet in onze samenleving.”

Nieuwe beweging

 Niet alleen kwekers, natuurorganisaties en gemeenten zijn positief over de ‘Rooise’ samenwerking, ook de Provincie Noord-Brabant en de ZLTO ondersteunen het convenant. Zij willen dit als een blauwdruk gaan voorleggen aan andere boomteeltgemeenten. ,,Als aftrap voor deze verdere uitrol, zal op korte termijn een symposium worden georganiseerd”, zegt wethouder Van Rossum. ,,Daarnaast zijn reeds gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten als Best en Boxtel. Ook zij zijn geïnteresseerd. Er is een nieuwe beweging in gang gezet!”

 


 

Open dag

Op zondag 24 juni konden geintresseerden een kijkje komen nemen binnen de muren van Boomkwekerij E vd Hurk. In samenwerking met de ZLTO werden er bij verschillende kwekerijen in de omgeving open dagen georganiseerd, onder de naam "Kom in het groen"

Ondanks het slecht weer was er een gezellige bedrijvigheid aan de Liempdseweg.
Natuurlijk waren er Ilex-planten te zien van stek tot leverbare planten, met toegevoegde waarden voor de herfst en kerst.  Verder was het volledige wagenpark van de kwekerij te zien. Ook stonden er in de andere loods verschillende standjes van o.a het rooislandschap, de Has Den Bosch etc.

De laad-docks waren gereserveerd voor Central Point Brabant, green logistics & services. Dit bedrijf is ook gevestigd binnen de loods aan de Liempdseweg.

We kijken als kwekerij terug op een gezellige open dag.Inzegening van de Rita Kapel

Op een zonnige Hemelvaartsdag heeft pastoor Blom de Ritakapel in Boskant officieel ingezegend. Dit gebeurde tijdens een openluchtmis die gehouden werd bij de Rita kapel op de hoek van het Kremselen en de Liempdseweg. Het Sint-jorisgilde, de Ollandse Dorpskapel en het Ritakoor uit Boskant zorgden voor de begeleiding van de eucharistieviering. Deze viering werd druk bezocht door vele boskanters en Rooienaren.

Na de inzegening was er voor iedereen koffie of thee en een plakje cake, dit alles werd gehouden op de inrit van Eric van den Hurk.

Kom maar in het groen!!

Op 24 juni 2012 doet Boomkwekerij E vd Hurk mee aan "Kom maar in het groen".
Deze open dag wordt in samenwerking met de Greenport Brabant georganiseerd.
U bent deze zondag de gehele dag welkom op onze kwekerij.
Tijdens deze open dag kunt u een kijkje komen nemen achter de schermen van onze kwekerij.

Boomkwekerij E. vd Hurk

Medewerker 10 jaar in dienst!

Op zaterdag 29 April was een medewerker van onze kwekerij 10 jaar in dienst.
Hij is 10 jaar geleden begonnen als vaste medewerker na een paar jaar als zaterdaghulp gewerkt te hebben.
Willy van der Heijden is 24 jaar oud, en is dus op 13 jarig leeftijd bij ons op de kwerkerij begonnen.  
Hij heeft zich in die tijd opgewerkt tot alround medewerker binnen de kwekerij.
 


Plaatsing Rita Kapel


Eric vd Hurk is als bestuurslid van Greenport Midden Brabant een groot voorstander van het aangaan van gesprekken met mensen die actief zijn in onze werkomgeving. Het kan hierbij gaan om buren, milieugroepen, heemkundekringen, mensen van gemeente en waterschap. Onze sector groeit en wij vinden het belangrijk dat de mensen om ons heen weten wat er bij ons op de kwekerij gebeurd en waarom wij bepaalde dingen doen zoals we ze doen.
Het gesprek hierover aangaan helpt ons te komen tot een duurzame ontwikkeling van onze boomkwekerij. In de gemeente Sint Oedenrode kunnen we zien dat deze woorden ook in de praktijk opgepakt kunnen worden. De laatste maanden zijn de kwekers van Sint Oedenrode in goed overleg met de Stichting Roois landschap. Dit is een groep die wil dat het kwetsbare ,kleinschalige landschap in de gemeente behouden en ontwikkeld wordt.
Een belangrijke aanleiding om het gesprek met elkaar aan te gaan was het bestemmingsplan buitengebied waarin voorstellen stonden die verregaande consequenties hadden voor de boomteelt. De continuïteit van de kwekerijen was in het geding. Zo was boomteelt in het beekdal van de Dommel niet meer mogelijk en waren ook beperkende maatregelen opgenomen voor de boomteelt in gebieden waar vogels en dassen voorkomen.
Kwekers en Roois landchap vonden dat het anders moest. In plaats van regels stellen moest het gesprek aangegaan worden met elkaar. Samen werken aan het buitengebied, samen de schouders er onder zetten, was het motto! Doen in plaats van praten en elkaar in de haren vliegen.
De kwekers hebben met het Roois landschap afspraken gemaakt over hoe de boomteelt ingepast kan worden in een waardevol landschap. Beide partijen vonden een totaal verbod voor boomteelt in gebieden gekoppeld aan het beekdal, dassen en struweelvogels veel te ver gaat. Met maatwerk kun je boomteelt inpassen zo is gesteld en afgesproken!Deze uitkomst is behaald door goed overleg. Inmiddels ziet het er naar uit dat ook de gemeente de gemaakte afspraken overneemt en mee helpt uit te voeren. Onlangs is het bestemmingsplan van Sint Oedenrode vastgesteld. Uit de krant mogen we vernemen dat ook de raadsleden erg in hun nopjes zijn met het behaalde resultaat van het de samenwerking tussen kwekers en het Roois landschap.

Een mooi resultaat. Dat op andere plekken een vervolg verdiend.
Samen met de ZLTO willen we hier als Greenport Midden Brabant graag vorm aan geven. Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat een traject zoals in Sint Oedenrode navolging krijgt in Haaren of Boxtel.
Een vervolg van deze samenwerking is het plaatsen van een kapelletje op de grond van Boomkwekerij E vd Hurk. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Het Roois Landschap en Het Groene Woud. Dit is één van de voorbeelden hoe door goede samenwerking een verrijking kan plaatsvinden in het landschap.

Op Hemelvaartsdag 17 mei zal de kapel ingezegend worden door Pastoor Vincent Blom. Deze inzegening vindt plaats tijdens de openluchtmis die om 11.00uur zal beginnen.
Hieronder vindt u foto's van de plaatsing van de Kapel.
 

 

Musical Droomhuis binnen de muren van boomkwekerij E vd Hurk

Het afgelopen jaar is onze kwekerij omgetoverd tot een heus theater.
De reden hiervan was dat het Roois theaterkoor geen locatie had om hun
2 jaarlijkse musical op te voeren.   
De afgelopen jaren was sporthal de Streepen de thuisbasis van het Theaterkoor Rooi. Wegens verbouwingswerkzaamheden konden ze hier het afgelopen jaar niet terecht.
Om deze reden hebben wij een groot gedeelte van onze bedrijfshal 2 maanden ter beschikking gesteld aan het theaterkoor. 
 
Een bedrijfshal en kas om toveren tot een heus theater is geen gemakkelijke opgave.  Vooafgaande aan de optredens is er een maand lang met man en macht gewerkt om een heus theater te realiseren binnen onze kwekerij. 

Op 23 September was het zover en is de bedrijfs loods omgetoverd tot een echt theater. Helemaal compleet met kleedkamers, zaal en een heus theatercafé. Ruim 3500 personen bezochten de musical Droomhuis tijdens de 8 voorstellingen.
Wij zijn blij dat wij de cultuur in Sint-oedenrode een stapje hebben mogen helpen. 
Droomhuis
  

 

Ontwerp & Realisatie:
Regenmakers Reclamestudio
ContactVacaturesAssortimentOns bedrijfNieuwsHome